Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Definities

1.1. Opdrachtnemer: de besloten vennootschap Deurwaarderskantoor Karin Wigger B.V. te Almelo, h.o.d.n. Wigger Van het Laar Gerechtsdeurwaarders en incasso (WVhL).

1.2. Opdrachtgevers: (rechts)personen die WVhL verzoeken werkzaamheden voor hem/haar uit te voeren.

1.3. Tussenpersonen: opdrachtgevers die beroepshalve juridische of incassowerkzaamheden verrichten, waaronder advocaten, gerechtsdeurwaarders en incassobureaus.

1.4. Ambtelijke praktijk: alle werkzaamheden bedoeld in artikel 2 Gerechtsdeurwaarderswet.

1.5. Niet-ambtelijke praktijk: alle door WVhL te verrichten werkzaamheden die niet onder de ambtelijke praktijk vallen, waaronder het verrichten van incassowerkzaamheden, het geven van (juridische) adviezen, het verlenen van rechtsbijstand, het voeren van procedures en het optreden als (rol)gemachtigde.

1.6. Incassowerkzaamheden: alle werkzaamheden die tot doel hebben betaling te verkrijgen van de vorderingen.

1.7. Verschotten: de door WVhL aan derden betaalde kosten (o.a. griffierecht, leges Kadaster, Kamer van Koophandel, Gemeentelijke Basis Administratie en informatiekosten).

1.8. Btag-tarief: vaste tarieven zoals omschreven in het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders (Btag), ook genoemd schuldenaarstarief.

1.9. Liquidatietarief: vaste tarieven vastgesteld in overleg tussen de Nederlandse Orde van Advocaten en vertegenwoordigers van de rechterlijke macht, ter zake van het salaris van de gemachtigde/advocaat, afhankelijk van de verrichte werkzaamheden en van het belang van de zaak.

 

2. Toepassingsgebied

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van, opdrachten aan en overeenkomsten met WVhL, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2. Deze voorwaarden prevaleren boven eventueel door een opdrachtgever gehanteerde voorwaarden.

2.3. Alle door WVhL gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend. Het doen van een aanbod verplicht WVhL niet tot het accepteren van de opdracht. WVhL behoudt zich het recht voor om te allen tijde een opdracht zonder opgaaf van reden te weigeren.

2.4. Opdrachtgever is gehouden op eerste verzoek een door WVhL te bepalen bedrag als voorschot te betalen. Over het voorschot wordt door WVhL geen rente vergoed.

 

3. Verantwoordelijkheid opdrachtgever

3.1. De door WVhL te verrichten werkzaamheden en te nemen rechtsmaatregelen geschieden voor rekening en risico van de opdrachtgever. Op WVhL rust daarbij een inspanningsverplichting.

3.2. De door WVhL verstrekte gegevens aan de opdrachtgever zijn uitsluitend bestemd voor opdrachtgever en opdrachtgever dient hier discreet mee om te gaan. Opdrachtgever verplicht zich deze gegevens, behoudens indien en voor zover wettelijk toegestaan, niet te verwerken.

3.3. De opdrachtgever zal alle medewerking verlenen aan het uitvoeren van de verstrekte opdracht. Opdrachtgever verstrekt in dit kader gevraagd en ongevraagd tijdig alle nuttige en noodzakelijke informatie en staat in voor de juistheid en rechtmatige wijze van verkrijging van die informatie.

3.4. De opdrachtgever dient WVhL direct in kennis te stellen van het ontvangen van een betaling door de schuldenaar, het verzenden van een creditfactuur, het retour ontvangen van zaken en het ontvangen van verweer of andere stukken van de schuldenaar.

3.5. In een procedure op tegenspraak dient de opdrachtgever tijdig alle bewijsstukken en bewijsmiddelen, welke kunnen dienen om het verweer van de wederpartij te weerleggen, aan WVhL te verstrekken.

3.6. Komt de opdrachtgever zijn verplichtingen als bedoeld in dit artikel niet (tijdig) na, dan is WVhL gerechtigd de nakoming van de op WVhL rustende verplichtingen voor rekening en risico van de opdrachtgever op te schorten.

 

4. Tarieven algemeen

4.1. De tarieven welke worden uitgewerkt in een aparte tarievenlijst. Klik hier voor meer info over onze tarieven. 

4.2. In alle zaken waarin WVhL een dossier aanlegt en de gegevens in haar administratie verwerkt, is een basisvergoeding verschuldigd.

4.3. Verschotten en kosten verbonden aan het inschakelen aan derden, zullen, indien ze niet door de schuldenaar zijn betaald, volledig aan de opdrachtgever worden doorberekend;

4.4. Voor werkzaamheden die in redelijkheid als buiten normale (incasso)werkzaamheden zijn te kwalificeren is de opdrachtgever honorarium verschuldigd.

4.5. Voor het vermenigvuldigen van exploten, conclusies en andere bescheiden is WVhL gerechtigd kopieer- of afdrukkosten te rekenen.

4.6. Het staat WVhL vrij derden, waaronder begrepen advocaten, notarissen en gerechtsdeurwaarders in te schakelen.

 

5. Incassokosten

5.1. De opdrachtgever is, naast de onder punt 4 genoemde kosten, aan WVhL incassokosten verschuldigd over de geïncasseerde bedragen.

5.2. Onder geïncasseerde bedragen dienen mede te worden verstaan alle betalingen aan opdrachtgever, verminderingen en/of annuleringen door de opdrachtgever vanaf de datum van de incasso-opdracht inclusief creditnota’s, verrekeningen over en weer, betalingen in natura en teruggezonden goederen.

5.3. In die gevallen waarin de vordering oninbaar blijkt, is de opdrachtgever een door WVhL te bepalen bedrag ter zake van honorarium verschuldigd.

5.4. Indien de opdrachtgever besluit om wat voor reden dan ook de opdracht voortijdig te beëindigen, zal opdrachtgever aan WVhL de volledig overeengekomen incassoprovisie, als ware de gehele vordering geïncasseerd, verschuldigd zijn.

 

6. Tarieven ambtelijke praktijk

6.1. WVhL zal aan haar opdrachtgevers voor het verrichten van ambtshandelingen de tarieven conform Btag in rekening brengen, indien de vereiste exploten in aantal, inhoudelijk correct en zonder nietigheden worden aangeleverd door de opdrachtgever. De Btag-tarieven worden jaarlijks aangepast.

6.2. Opdrachten die nog op dezelfde dag of buiten de reguliere werktijden (werkdagen van 08.30 uur en 17.00 uur) moeten worden uitgevoerd, worden gedaan tegen bijzonder tarief.

6.3. Voor ambtshandelingen zonder vast Btag-tarief, waaronder betekening EU-betekeningsverordening (zowel verzendende als ontvangende instantie), herstelexploot (buiten schuld WVhL) en proces-verbaal van constatering is WVhL gerechtigd haar opdrachtgevers een honorarium in rekening te brengen, voor het bestuderen, redigeren en uitvoeren van de desbetreffende ambtshandeling.

6.4. Verder is WVhL gerechtigd haar opdrachtgevers honorarium in rekening te brengen voor de extra werkzaamheden bij de uitvoering van de ambtshandelingen.

 

7. Tarieven tussenpersonen

7.1. WVhL komt afwikkelingskosten toe over de geïncasseerde bedragen.

7.2. Onder geïncasseerde bedragen dienen mede te worden verstaan alle betalingen aan opdrachtgever, verminderingen en/of annuleringen door de opdrachtgever vanaf de datum van de incasso-opdracht inclusief creditnota’s, verrekeningen over en weer, betalingen in natura en teruggezonden goederen.

7.3. De kosten voor de waarneming van rolzittingen en het aanbrengen van de dagvaarding bedragen een vast bedrag per rolhandeling.

7.4. Indien de opdrachtgever besluit om wat voor reden dan ook de opdracht voortijdig te beëindigen, zal opdrachtgever aan WVhL de volledige afwikkelingskosten, als ware de gehele vordering geïncasseerd, verschuldigd zijn.

 

8. BTW en indexering

8.1. Alle tarieven zijn, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders vermeld, exclusief omzetbelasting.

8.2. WVhL heeft de mogelijkheid om de tarieven jaarlijks te indexeren met het CBS-index cijfer.

 

9. Betaling

9.1. Betaling van al hetgeen aan WVhL verschuldigd is, dient te geschieden zonder enige aftrek of verrekening, binnen 14 dagen na factuurdatum.

9.2 Bezwaren tegen een factuur kunnen alleen schriftelijk en gemotiveerd kenbaar gemaakt worden binnen veertien dagen na factuurdatum.

9.3. Bij overschrijding van de betalingstermijn is opdrachtgever zonder dat nader aanmaning of ingebrekestelling is vereist vanaf de vervaldatum van de factuur rentevergoeding verschuldigd van 1% per maand.

9.4. Bij niet tijdige en/of volledige betaling is de nalatige opdrachtgever buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd.

 

10. Verrekening/beëindiging

10.1. WVhL is gerechtigd openstaande facturen te verrekenen met gelden die zij, uit welke hoofde ook, voor de betreffende opdrachtgever onder zich heeft.

10.2. WVhL is ten aller tijde gerechtigd de werkzaamheden te beëindigen, onder meer bij de volgende zich voordoende situatie:

  • Opdrachtgever in strijd handelt met de gesloten overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden
  • Van het nemen van verdere maatregelen tegen de schuldenaar naar het oordeel van WVhL geen gunstig resultaat is te verwachten,
  • De nakoming van de opdracht/overeenkomst dor WVhL tijdelijk of blijvend is verhinderd als gevolg van overmacht (o.a. brand, technische en/of andere computerstoringen bij WVhL) zulks zonder dat WVhL tot enige schadevergoeding verplicht is.
  • Opdrachtgever in staat van surseance van betaling en/of faillissement komt te verkeren.
  • WVhL zonder bericht laat of indien WVhL duidelijke aanwijzingen heeft ontvangen met betrekking tot onvoldoende of verminderde kredietwaardigheid van de opdrachtgever.
  • Opdrachtgever in strijd handelt met de normen van integriteit.

10.3. In deze gevallen is WVhL gerechtigd de voornoemde van toepassing zijnde tarieven in rekening te brengen.

 

11. Risico/aansprakelijkheid

11.1. WVhL kan nimmer worden gehouden aan en aansprakelijk zijn voor een bepaald (incasso) resultaat.

11.2. WVhL is niet aansprakelijk voor schade door opdrachtgever geleden als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de opdracht/overeenkomt door WVhL, tenzij er sprak is van opzet of grove roekeloosheid.

11.3. In geval van aansprakelijkheid beperkt de verplichting van WVhL tot vergoeding van schade zich tot de directe door opdrachtgever geleden schade. Indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade en gederfde winst, komen niet voor vergoeding in aanmerking.

11.4. WVhL is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het handelen of nalaten van door WVhL ingeschakelde derden.

11.5. Opdrachtgever vrijwaart WVhL tegen alle vorderingen en aanspraken op vergoeding van schade van derden, waaronder begrepen de cliënt van opdrachtgever en de schuldenaar, die hun oorzaak vinden in de uitvoering door WVhL van de door opdrachtgever in behandeling gegeven opdracht. Opdrachtgever vergoedt alle kosten van juridische bijstand die WVhL ter zake in en buiten rechtte maakt.

11.6. De omvang van een schadevergoedingsverplichting zijdens WVhL is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat door WVhL voor verrichte werkzaamheden in rekening is gebracht of door WVhL in rekening gebracht kan worden en kan nimmer het maximale verzekerd bedrag op grond van de door WVhL gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering overschrijden. WVhL is nimmer aansprakelijk voor schade die het gevolg is van de onjuistheid of onvolledigheid van de door de opdrachtgever aan WVhL verstrekte informatie.

11.7. WVhL is nimmer verplicht de door de opdrachtgever verstrekte informatie op juistheid te controleren.

 

12. Slotbepalingen

12.1. Op de rechtsverhouding tussen WVhL en de opdrachtgever is het Nederlandse recht van toepassing. In alle voorkomende gevallen worden geschillen voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Almelo, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.

12.2. WVhL is te allen tijde bevoegd deze voorwaarden geheel of ten dele te wijzigen en/of aan te vullen.

12.3. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland en te downloaden op www.wvhl.nl.

 

Bellen

E-mail

What's App

Zoeken

Online dossier

Aanleveren opdracht

Direct betalen

Incassokosten

Tarieven