Wetswijziging ontruimingen: Afvoer inboedel

Als gerechtsdeurwaarder zijn wij het uitvoerend orgaan van de rechterlijke macht. Wij moeten hierdoor soms harde maatregelen nemen. Een voorbeeld daarvan is de gerechtelijke ontruiming. Een harde maatregel waarbij vaak meerdere instanties betrokken zijn. Bij een gerechtelijke ontruiming zijn er veel wetten en regels waar een gerechtsdeurwaarder zich aan moet houden. Een van deze wetten is onlangs aangepast.


​In de oude situatie gold dat de deurwaarder samen met de verhuurder in principe de verantwoordelijkheid droeg voor de gehele ontruiming. Ook voor de ontruiming van de spullen, waarbij de deurwaarder in het algemeen minder oog heeft voor de buurt. De deurwaarder mocht de inboedel op straat zetten waarbij de deurwaarder voornamelijk als doel heeft dat de verhuurder weer de beschikking kreeg over de woning. De deurwaarder was verantwoordelijk voor het verplaatsen van de inboedel in de woning naar de openbare weg. Als de inboedel op straat werd gezet was dit vaak in strijd met de verbodsbepaling in de APV, wat weer problemen opleverde voor de verhuurder. Er ontbrak een specifieke regeling wat er met de inboedel van de ontruimde huurder moest gebeuren.


Wettelijke achtergrond

Aan artikel 556 Rv is een derde lid toegevoegd per 1 april 2021:

'het college van burgemeester en wethouders draagt ten laste van de executant zorg voor het meevoeren en opslaan van de roerende zaken die zich in de tot bewoning bestemde ontruimde onroerende zaak bevonden. De artikelen 5:29 en 5:30 van de Algemene wet bestuursrecht zijn van overeenkomstige toepassing.'


Met toevoeging van artikel 556 lid 3 Rv, die per 1 april 2021 geldt, is niet langer de deurwaarder verantwoordelijk voor de op straat gezette inboedel. De gemeente is hier verantwoordelijk voor geworden. De gemeente zal de ontruimde inboedel dezelfde dag ophalen en opslaan met het idee om zo min mogelijk overlast te creëren voor omwonenden. De gemeente dient daarna in gesprek te gaan met de ontruimde om afspraken over de ontruimde spullen te maken. De kosten van het opslaan van de spullen worden verhaald op de ontruimde, maar kunnen door de gemeente verhaald worden op de verhuurder.


Wigger Van het Laar is deels tevreden met deze wetswijziging.De gemeente heeft als taak haar inwoners te faciliteren. Ook haar inwoners die ontruimd worden. Voor de gemeenten is deze nieuwe wet een geweldige mogelijkheid om in contact te komen met haar inwoners die het zeer lastig hebben en kunnen hierdoor nog betere begeleiding bieden, zoals bijvoorbeeld schuldhulpverlening. Aan de andere kant vinden wij het onterecht dat de opslagkosten in rekening worden gebracht bij de verhuurder. Voor deze opslagkosten zou er bijvoorbeeld een wettelijke voorziening kunnen komen;


Als gerechtsdeurwaarder hebben wij er ook altijd voor gezorgd dat de spullen niet letterlijk op straat kwamen te liggen door meteen een ontruimingsdienst in te schakelen die de spullen netjes in een container bewaart en waar nodig opslaat. Dat hier nu een wettelijke basis voor is gekomen is zeer prettig. Met de gemeente Almelo en omliggende gemeenten hebben wij inmiddels samenwerkingsafspraken gemaakt waarbij ook rekening is gehouden met de praktische kant van het verhaal. Wij hebben korte lijntjes met deze gemeenten en ervaren de communicatie als zeer prettig.


Heeft u te maken met problemen met een niet-betalende huurder en dreigt er een ontruiming te moeten worden ingezet? Neem dan contact met ons op om samen de oplossingen te bespreken. Wacht hier niet te lang mee, want onze ervaring is dat mensen een probleem vaak groter laten worden en daarmee een oplossing veel verder weg is. Bij Wigger Van het Laar is uw probleem in goede handen.

Help, mijn medewerker heeft financiële problemen. En nu?

Als werkgever van een MKB-bedrijf ben je betrokken bij verschillende aspect...

Het belang van een sterke klantrelatie in debiteurenbeheer

Een goede klantrelatie is van essentieel belang. Niet alleen zorgt het ervo...

Ondernemer vaak de dupe van nieuwe wet schuldsanering

Sinds 1 juli 2023 is de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) aang...

Goede Algemene voorwaarden om juridische problemen te voorkomen

Een juridisch geschil; over het algemeen zit niemand daar op te wachten. Ee...

3 Tips voor Effectief Debiteurenbeheer

Debiteurenbeheer betreft het proces van effectief beheren en opvolgen van o...

Dagvaarden: waarom en wanneer?

De 14-dagen brief

Elke ondernemer heeft wel eens te maken met een debiteur die uw factuur nie...

Begrijpelijke taal door deurwaarders voor debiteuren

In een wereld waar communicatie steeds meer vertrouwt op geschreven woorden...

Vooruit kijken is beter dan verwijten

Onlangs heb ik  een mediation-traject afgerond met twee directeuren van twe...