Ambtelijke taal van gerechtsdeurwaarders: een obstakel voor gerechtsdeurwaarders

Gerechtsdeurwaarders zijn gebonden aan wettelijke eisen en lastige aanzeggingen die begrijpelijkheid van de stukken nooit tegemoet komen. Ambtelijke taal, gebruikt door gerechtsdeurwaarders, is vaak verwarrend en moeilijk voor laaggeletterden. Wat betekent bijvoorbeeld de zin ‘rekwirant heeft ten laste van gerekwireerde een dwangbevel uitgevaardigd’ of ‘de vordering wordt bij gemelde presidiale beschikking met inbegrip van rente en kosten begroot op het hierna te melden bedrag’? In de week van Lezen en Schrijven 2023 willen wij binnen Wigger Van het Laar stilstaan bij deze te moeilijke tekst. En dat is noodzakelijk omdat 18% van de Nederlanders laaggeletterd is. Het percentage van de mensen die moeilijk juridisch jargon niet begrijpt zal nog vele malen hoger zijn. Waarom is dit een probleem en kunnen wij dit probleem oplossen?


Waarom ambtelijke taal toegankelijker moet worden

Gelijkheid voor de wet: Toegang tot het rechtssysteem moet voor iedereen begrijpelijk zijn.

Voorkomen van misverstanden: Begrijpelijke taal vermindert verwarring en leidt tot eerlijkere juridische procedures.

Vertrouwen in het rechtssysteem: Begrijpelijke communicatie vergroot het vertrouwen in de rechtsgang.


Hoe ambtelijke taal toegankelijker kan worden

Vereenvoudigde taal: Gerechtsdeurwaarders kunnen eenvoudigere taal gebruiken met korte zinnen en gewone woorden.

Verklarende woordenlijsten: Voeg verklarende woordenlijsten toe voor vaktermen.

Duidelijke opmaak: Gebruik een heldere opmaak en witruimte voor betere leesbaarheid. Gebruik bij een opsomming bullets om de brief overzichtelijk te houden.

Ondersteunende informatie: Bied contactinformatie voor hulp bij het begrijpen van documenten.


Visie Wigger Van het Laar

Bij Wigger Van het Laar zijn wij een samenwerking aangegaan met Taalpunt Almelo. Deze organisatie biedt onder meer hulp bij taalvaardigheid voor laaggeletterden en mensen die Nederlands niet als moedertaal geleerd hebben. Martijn Hannink, executie-expert binnen Wigger Van het Laar: ‘’ gerechtsdeurwaarders hebben van oudsher de behoefte om hun exploten en brieven te schrijven in vakjargon.


Bij Wigger Van het Laar zijn wij er van overtuigd dat het anders kan en moet. Met een stijgend percentage van het aantal laaggeletterde mensen in Nederland zijn lastige brieven en exploten niet meer van deze tijd. Het is daarom goed om veel tijd en aandacht te blijven besteden aan het optimaliseren van onze brieven en exploten. Wij zijn erg blij met de hulp die wij hierbij krijgen van Taalpunt Almelo.’’