14-dagen brief

Nadat de debiteur in verzuim is (gesteld) dient deze nog een schriftelijke aanmaning te krijgen, de 14-dagen brief. Hierin dient u expliciet de gevolgen van niet betaling te vermelden, waaronder de hoogte van de te vorderen incassokosten.

 

De betalingstermijn is dan 14 dagen en gaat in de dag na ontvangst van de 14-dagen brief door de debiteur. Na deze 14 dagen mag de vordering met incassokosten worden verhoogd.


  

Geachte heer/mevrouw,

 

Uit onze administratie blijkt dat u, ondanks herhaalde verzoeken, tot nu toe de betalingsachterstand/facturen ten bedrage van € xxx ,- nog niet heeft voldaan.

 

Wij sommeren u om binnen 14 dagen vanaf de dag nadat deze brief bij u is bezorgd/ of door u is ontvangen het verschuldigde bedrag alsnog te betalen.

 

Wij maken na afloop van de genoemde termijn aanspraak op vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten van € xxxx ,- (excl. btw). Indien u na afloop van deze betalingstermijn nog steeds in gebreke blijft, zullen wij de vordering ter incasso uit handen te geven aan Wigger Van het Laar .

 

Indien u de btw niet kunt verrekenen, moet deze tekst ingevoegd worden:

Omdat wij de BTW niet kunnen verrekenen, zullen de incassokosten bij het uit handen geven van de vordering hiermee worden verhoogd. De BTW over de incassokosten bedraagt € xx en daarom zullen wij aanspraak maken op de incassokosten inclusief BTW ad € xx.

 

Wij zeggen u hierbij aan dat wij vanaf vandaag aanspraak zullen maken op vergoeding van de wettelijke (handels)rente, voor zover dit nog niet verschuldigd is.

 

Wij gaan er vanuit dat het niet zover zal komen en wij zien uw betaling daarom tijdig tegemoet.

 

Met vriendelijke groet, 

 

Bellen

E-mail

What's App

Zoeken

Online dossier

Aanleveren opdracht

Direct betalen

Incassokosten

Tarieven